เมืองอัจฉริยะ : กรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาเมืองด้วยระบบนวัตกรรม

บรรยาย วิชาสัมมนาการแผนและพัฒนาเมือง สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30-16:30 น.