CUID

ศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ

KIOC : Korat Intelligent Operation Center

วันที่ 22 เมษายน 2565 มทร.อีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนำเสนอ “แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในมุมมองของมหาวิทยาลัย” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจติดตามและประเมินผลตามนโยบานรัฐบาลฯ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานภายในงาน ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช (ห้องประชุมลำปลายมาศตึก 2 ชั้น 4)

ชูศูนย์วิทยาการสารสนเทศเมืองขับเคลื่อนระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะ KIOC : Korat Intelligent Operation Center หนึ่งในโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” (Low Carbon & Livable City) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโคราช 

“CUID (Center of Urban Informatics and Development)” เป็นศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน กับจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาเมือง ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) อาทิ Logistic cluster และ Digital cluster ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และ มทร.อีสาน ดำเนินการพัฒนา “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ โดยมีกรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช” และ “โครงการต้นแบบกลไกสร้างแผนพัฒนาเมืองโคราชด้านบริการสาธารณะและเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด” โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปีงบประมาณ 2565 และ 2566