Research Licencing

ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (นักวิจัยต้องยื่นแจ้งขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย Invention Disclosure)