ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่

บรรยาย วิชาสัมมนาการแผนและพัฒนาเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00-12:00 น.